Beleidsplan

2. De Statuten van de Stichting

1. Het Beleidsplan

*a.Tot 2014 werden er door de Stichting geen uitgaven gedaan, althans geen kosten die door de Stichting zelf betaald werden. Alle kosten werden verricht vanuit schenkingen door bestuursleden van de Stichting. Dit met de bedoeling een fonds op te bouwen waarop de Stichting mettertijd kan voortborduren, wanneer de huidige bestuursleden er niet meer zullen zijn. Alles draait uiteindelijk om het behoud van het bezit van de Stichting: op de eerste plaats de kinderboeken, de catholica en de Limburgensia.

*b. Vanaf 1 januari 2015 zullen nog steeds de inkomsten een prioriteit van het beleidsplan zijn, zodat er op den duur een financiële buffer zal ontstaan, waaruit in de toekomst geput kan worden om een museale toekomst voor het boekenbestand te bevorderen c.q. te verzekeren.

Daarnaast zullen giften aangewend worden om het huidige bestand uit te breiden, te actualiseren en op niveau te houden.

*c. Het verschil tussen de aanpak van 2015 en de voorgaande jaren is dat vanaf nu ook de uitgaven binnen het budget van de Stichting zullen plaatsvinden, waardoor er voor de buitenwacht meer duidelijkheid  zal zijn over het functioneren van de Stichting en de bedoelingen met het boekenbestand.

2. De DOELEN staan vervat in de artikelen van de Statuten van de Stichting

Artikel 1.

De stichting draagt de naam: STICHTING TOT BEHOUD VAN DE BOEKEN VAN JOS VAN DE WOUW EN VAN HORST SCHROOTEN.
Zij heeft haar zetel te Nederweert.

Artikel 2.

De stichting heeft ten doel er voor te zorgen dat de boeken die eigendom zijn van Jos van de Wouw en van Horst Schrooten ook na hun overlijden als één geheel bewaard blijven,

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords,

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bewaren, handhaven, conserveren en continueren van de kinderboekencollectie, de tekeningencollectie, de glascollectie en andere goederen, voorwerpen en middelen, en het uitbreiden en toegankelijk maken van genoemde collecties.

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
-subsidies en donaties;
-schenkingen, erfstellingen en legaten; en
-alle andere verkrijgingen en baten.

Artikel 4.

-Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste twee leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
Het aantal leden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
-Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
-Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden (of vormt het enige overblijvende bestuurslid) niettemin een wettig bestuur.
-De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Artikel 4.a.

Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een of meer opvolger(s).

Artikel 4.b.

-Bestuursleden kunnen worden ontslagen bij eenparig besluit der overige bestuursleden in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin alle bestuursleden uitgezonderd het te ontslane bestuurslid tegenwoordig zijn.
-Bestuursleden kunnen ook worden ontslagen in de gevallen en op de wijze als bedoeld in artikel 298 Boek 2 van het burgerlijk Wetboek.

Artikel 5.

-De bestuursvergaderingen worden gehouden in Nederweert.
-Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.
-Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
-De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 3. bepaalde door de voorzitter of namens deze door de secretaris, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
-De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
-Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de staturen gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
-Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.

De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
-Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende bevonden volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

-Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of per e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

-Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

-Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

-Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

-In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, evenals bij staken van stemmen, beslist de voorzitter.

Artikel 6.

-Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
-Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
-Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
-Het bestuur is bevoegd een nalatenschap al dan niet beneficiair te aanvaarden.

Artikel 6.a.

Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Artikel 7.

-Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
-De stichting wordt bovendien vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
-De stichting kan aan een of meer bestuursleden of aan een of meer andere personen, die geen bestuurslid zijn, zowel gezamenlijk als aan ieder hunner afzonderlijk, een volmacht verstrekken, behelzende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, welke beperkingen kunnen betreffen de aard, omvang en/of het belang van de desbetreffende vertegenwoordigingshandelingen.

Artikel 8.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
-door overlijden van een bestuurslid;
-bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen:
-bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); en
-door ontslag.

Artikel 9.

-Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

-Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van de baten en lasten van de stichting op te maken.

-Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden gedurende zeven jaren te bewaren.

-Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 10.

-Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.

-Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

-Het bestuur is te allen tijd bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

-Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1. van toepassing.

Artikel 11.

-Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

-De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

-De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Artikel 12.

-Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1. van toepassing.

-De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

-De vereffening geschiedt door het bestuur.

-De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.

-Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

-Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

-Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 13.

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.