Privacy verklaring

PRIVACYBELEID van De Stichting tot behoud van de boeken van Jos van de Wouw

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Stichting tot behoud van de boeken van Jos van de Wouw, hierna te noemen De Stichting, verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van De Stichting, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan De Stichting verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: De heer Jos van de Wouw
Correspondentie adres: Staat 57, 6031 EL Nederweert
Kamer van Koophandel: 12045807
Telefoonnummer: 0495-633213
Privé e-mail voorzitter
: jvdwouw@xs4all.nl

2. Welke gegevens verwerkt De Stichting en voor welk doel:
2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die nodig kunnen zijn voor onze organisatie zoals b.v. social media accounts

2.2 De Stichting verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
b) Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van De Stichting 
c) uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om indien van toepassing, betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3 Uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met De Stichting en u te informeren over de ontwikkelingen van De Stichting

E-mail berichtgeving (opt-out):

De Stichting gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van De Stichting. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen 

De Stichting verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft De Stichting passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt De Stichting gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen over klachten

5.1 Via de ledenadministratie van De Stichting kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Stichting  zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met dhr. Jos van de Wouw. 

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop De Stichting  uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze contactpersoon: Dhr. Jos van de Wouw, te bereiken via contact formulier.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.